آخرین خبرها
خانه / مطالب مفید / هـوش اقتصـادی / برای حل مشکلات اقتصادی مان نباید پس انداز کنیم!
هـوش اقتصـادی / برای حل مشکلات اقتصادی مان نباید پس انداز کنیم!

هـوش اقتصـادی / برای حل مشکلات اقتصادی مان نباید پس انداز کنیم!

همه مردم دنیا چه فقیر و چه ثروتمند مشکل مالی دارند. بسیاری فکر میکنند، اگر پول زیادی داشته باشند مشکلات مالی آنهاتمام میشود در حالی که پول به تنهایی مشکلات مالی شما را حل نمیکند. تحصیلات هم مشکالت مالی را حل نمیکند. داشتن یک شغل هم مشکلات مالی را حل نمیکند.

بسیاری فکر میکنند، اگر پول زیادی داشته باشند مشکلات مالی آنهاتمام میشود در حالی که پول به تنهایی مشکلات مالی شما را حل نمیکند. تحصیلات هم مشکالت مالی را حل نمیکند. داشتن یک شغل هم مشکلات مالی را حل نمیکند.

 

پس چگونه مشکالت مالی مان را برطرف کنیم؟

 

جواب این سئوال »هوش اقتصادی« است. هوش اقتصادی میتواند مشــکلات مالی را برطرف کند. مشکلاتی که بیشتر از تطبیق نداشــتن درآمدها و هزینه های زندگی، نداشــتن خانه شــخصی، بدهکاری، هزینه های ماشین، هزینه های بهداشتی و درمانی و… آب میخورد. پول تأثیر زیادی بر سبک زندگی و کیفی واقعی می آورد، آزادی زمانی و آزادی انتخاب میآورد. ولی بدســت آوردن پول به تنهایی اگر با استفاده از هوش مالی نباشد، منجر به ثروتمند شدن مان نمیشود. فقر حاصل غرق شــدن یک شخص در مسائلی است که نمیتواند آنها را حل کند. تمام دلایل فقر، مشــکلات مالی نیستند، اعتیاد، ازدواج با فرد نامناسب، نداشتن مهارت کاری و مشکلاتی از این دست نیز می تواند باعث تنگدستی شود. برخی از مشــکلات مالی ما، نظیر بدهی های بیش از حد و دســتمزدهای پائین ناشی از شــرایطی است که برطرف نمودن آنها خارج از توان یک فرد است و بخشی از آن هم به توانمندیها و برنامه ریزیهای شخصی ما باز میگردد. یکی از راههای افزایش توان مالی افزایش داراییهاست. در ســال ۱۹۷۱ »ریچارد نیکسون« رئیس جمهور وقت آمریکا، با یک سیاست اقتصادی اشتباه، پشتوانه طلا را از چاپ پول جدید کنار زد و موجب تغییر در قوانین پول گردید. این سیاســت موجب شد تا پول ارزش خود را از دســت بدهد و ارزش آن به در جریان ّ بودن پول وابســته باشد.

 

به عبارت دیگر با توجه به سیاستهای اقتصادی موجود دنیا و تغییر قوانین قدیمی پول، پس انداز کردن پول منجر به کاهش ارزش پول می شود و لازم است تا هر گونه نقدینگی به جای پس انداز کردن تبدیل به دارایی ASSET گردد. در حالیّ که در قوانین قدیمی پول، پس انداز کردن پول جایگاه خاصی در بین مردم داشت و نشان دهنده هوش مالی بود. در حالیکه در قوانین جدید، دیوانگی مالی محسوب میشود. در دنیای کنونی تبدیل فوری پول به دارایی و تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر نشان دهنده میزان هوش مالی میباشد. وقتی خانه گران میشــود یا قیمت طلا بالا می رود و یا قیمتهای ســهام در بازارها رشد میکند معنی آن این اســت که ارزش پول کاهش پیدا کرده است و درآمد افراد با کاهش ارزش پول کاهش مییابد.

 

چگونه ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میشوند؟

 

کلید ثروتمند شدن در این است که قوانین کار کردن با پول را یاد بگیرید و از آنها به نفع خود اســتفاده کنید. این کار نیازمند هوش مالی است و هوش مالی را بایــد با حل کردن مشــکالت مالی بدســت آورد. ثروتمندان مشــکلات مالی را به عنوان فرصتی برای یادگیری می بینند. فرصتی برای رشد، فرصتی برای باهوش شدن و فرصتی برای ثروتمند شدن. ثروتمندان به جــای دوری کردن یا تظاهر به این که  مشــکالت مالی اصلاً وجود ندارند به مشــکلات مالی خوش آمد می گویند چون می دانند در مشکلات مالی فرصتهائی هست که میتوانند از آن استفاده کنند.

 

اما فقرا چگونه با مشکالت مالی برخورد می کنند؟ 

 

فقرا مشکلات مالی را تنها به صورت همان مشکل می بینند. بسیاری از آنها احســاس می کنند قربانی پول شده اند. بســیاری فکر می کنند تنها شخصی هستند که مشکل مالی دارند. تنها تعداد کمی از آنها می فهمند که مشکلات مالیشان ناشــی از نحوه نگرش خودشان است. ناتوانی آنها در حل مشــکلات مالی و یا اجتناب از مقابله با آن باعث شــده مشــکلات مالی آنها بیشتر و بیشتر شود. و به جای اینکه هوش مالی خود را افزایش دهند مشــکلات مالی خود را افزایش می دهند.

 

نحوه برخورد قشر متوسط با مشکلات مالی

 

فقرا قربانیان پول هســتند و قشر متوسط زندانیان پول. قشــر متوسط به جای اینکه مشــکلات مالی خود را حل کننــد، فکر میکنند، میتوانند در برابر مشــکلات مالی زرنگی بــه خرج دهند. آنهــا پول خــرج میکنند و به دانشگاه میروند تا بتوانند شغلی مطمئن پیدا کنند. اکثر آنها اینقدر باهوش هســتند که بتوانند پول درآورند و جلوی مشــکلات مالیشان یک ســد ایجاد کنند. آنها خانــه ای میخرند، هر روز به ســر کار خود میروند و از طریق سهام یا اوراق مشارکت برای دوران بازنشستگی شان پسانداز میکنند. اینگونه افراد در سن ۵۰ ســالگی کشف میکنند که در دفتر کار خود زندانی هســتند. آنها کارمندانی با ارزش و با تجربه هستند. امنیت شغلی دارند و شاید پول کافی به دست می آورند. ولی در عمق درون خود می دانند که از لحاظ مالی به دام افتاده اند و فاقد هوش مالی برای ترک دفتر کار خود هستند.  اکثر این افراد فاقد اطلاعات مالی لازم هســتند بنابراین برای امنیت مالی ارزش قایل میشــوند و به جای اینکه کارآفرین شــوند، برای کارآفرینان کار میکنند.  بجای  اینکه خود ســرمایه شــان را مدیریت کنند سرمایه شــان را به دیگری میسپارند. و به جای افزایش هوش مالیشــان، خود را به کار در دفاترشــان مشــغول میکنند. اما به گزارش عصربانک، نکته ای که باید همیشــه به خاطر داشــته باشیم این است که موقعیت خانوادگی، شغل و تحصیلات اگر با استفاده از هوش مالی همراه نباشد نمیتواند موجب تولید ثروت شود.

 

برگرفته از عصر بانک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

تمامی حقوق برای هایپر مارکت قهرمان محفوظ است